§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy GLAZPOL , dostępny pod adresem internetowym glazpol.com, prowadzony jest przez Sławomira Glazika prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą GLAZPOL, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 619-175-34-80, REGON: 250753533.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2 Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą GLAZPOL, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 619-175-34-80, REGON 250753533.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym glazpol.com
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło

§3 Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Mroczeń 49 A, 63-604 Baranów
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@glazpol.com
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 500 148 500
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy

GLAZPOL
Sławomir Glazik
ul. Architektów 14
63-604 Baranów

Santander Consumer Bank  

08 1090 1144 0000 0001 1499 6772

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym regulaminie.

§4 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§5 Zasady składania Zamówienia (chwilowo niedostępne)

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. Skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

§6 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  a) Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Mroczeń 49 A, 63-604 Baranów
  b) Przesyłka kurierska
  c) Przesyłka kurierska pobraniowa,
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  a) Płatność przy odbiorze
  b) Płatność za pobraniem
  c) Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
  d) Płatności elektroniczne
 3. Uprzejmie informuję, że kierowca, bądź kurier, wydaje towar z samochodu. Kierowca nie ma obowiązku wnoszenia mebli do mieszkania. Ze względu na wagę i gabaryty większości mebli należy zorganizować odpowiedni odbiór przesyłki. Tylko po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym lub e-mailowym kierowca może pomóc wnieść meble. O planowanej dostawie informujemy wcześniej, wraz z orientacyjną godziną dostawy. Staramy się, aby dzień i godzina dostawy były dla Kupującego satysfakcjonujące , jednakże ze względów logistyczno-transportowych nie zawsze jest to możliwe.
 4. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod    płatności znajdują się na stronach Sklepu.

§7 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia
 2. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  b) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
 1. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie przez Sprzedawcę
 2. W przypadku stwierdzenia naruszenia należytego stanu, całości, kompletno
  ści, bądź nienaruszalności przesyłki Kupujący zobowiązany jest:
  sporządzić zgodnie z warunkami świadczenia usług obowiązującymi Podmiot dostarczający przesyłkę protokół szkody, określający jej rodzaj i zakres Protokół jest sporządzany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisywany przez Kupującego i doręczyciela Podmiotu dostarczającego przesyłkę. Sporządzenie protokołu szkody jest warunkiem koniecznym dochodzenia roszczeń przez Kupującego.
 3. Gdy odmówienie przyjęcia zamówienia przez Klienta jest bez wyraźnego powodu (towar został dostarczony prawidłowo, zgodnie z zamówieniem), transport pokrywa Kupujący lub przepada zaliczka, którą wcześniej wpłacił.

§8 Reklamacja, gwarancja, zwrot

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 3. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.Termin rozpatrzenia reklamacji- 14 dni

Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy.

 1. Jako konsument możesz zwrócić większość przedmiotów.
 2. Poinformuj sprzedające o odstąpieniu od umowy. Masz na to 14 dni kalendarzowych od otrzymania towaru, chyba że sprzedający wyznacza na to dłuższy termin.
 3. Od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy masz kolejne 14 dni kalendarzowych na odesłanie towaru.
 4. Sprzedawca powinien zwrócić Ci pieniądze w ciągu 14 dni od chwili otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.

§9 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca, dane osobowe klientów są przechowywane zgodnie z ustawą RODO z dnia 10 maja 2018 roku.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Niniejszy regulamin dotyczy także sklepów stacjonarnych.
 5. Sprzedawca w sklepie stacjonarnym ma prawo do pobrania zaliczki.
 6. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
zamknij

Koszyk

Brak produktów w koszyku.